Evangelisatie

God heeft de wereld zo lief dat Hij zijn Zoon “Jezus” gaf voor onze zonden.

Kent U Jezus?

Bent u bereid om te luisteren naar getuigenissen van mensen die hem ontmoet hebben? Wie is Jezus Christus, Gods Zoon? Hij leefde ca. 2000 jaar geleden in Israel. Hij is met niets en niemand te vergelijken. Hij is uniek!

 Wij vinden in het Johannes evangelie, een groot aantal getuigenissen van de Here Jezus zelf. Zoek ze maar op in Johannes 6:35:

Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.

En in Johannes.8:12:

Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht.

in Johannes.10:9, en verder nog vele malen in de Bijbel. Al deze getuigenissen over zichzelf hebben de discipelen, zijn volgelingen, gehoord.

Bovendien hebben zij gezien de dingen die Hij deed. Als wij nu aan zijn discipelen zouden kunnen vragen: waarom bent u Christen geworden, dan leest u hun antwoord in Johannes 6:69:

Wij geloven en zullen openlijk getuigen dat U de Zoon van God bent.

Zoals u misschien wel weet, is de Here Jezus Christus voor onze zonden gekruisigd. De Romeinse soldaat, die de leiding had bij deze kruisiging, vertelt in Markus 15:39 Deze man was beslist een Zoon van God. Als je deze soldaat vraagt: was dit de 1e keer dat je iemand zag sterven, dan zou hij zeggen: “Ik ben veel gewend, ik kende veel mensen, waaronder heldhaftige soldaten, edele officieren, ik heb veel mensen zien sterven, hun laatste uur meegemaakt en ze horen huilen, vloeken, jammeren. Maar niemand stierf zoals deze Jezus. Ik hoorde hem bidden voor die hem kruisigden en ik hoorde hoe hij aan het einde van zijn leven uitriep: ”Het is volbracht”.

Een uitgave van Brittanica, de grote Engelse encyclopedie, heeft 20.000 woorden nodig om te beschrijven wie de persoon Jezus is. Dat is veel meer dan beschrijvingen van bijvoorbeeld Boeddha, Aristoteles, Mohammed, Julius Ceasar of Napoleon. Napoleon Bonaparte schreef in zijn dagboek; Ik heb met al mij legers en generalen in een kwart eeuw niet eens een continent aan mij kunnen onderwerpen. En deze Jezus overwint zonder wapens al duizenden jaren lang volkeren en culturen.

In tegenstelling tot alle indrukwekkende personen die op deze aarde leven en geleefd hebben, was Jezus zonder zonden. Hij zondigde niet!

Nog een getuigenis over Jezus Christus, nu van Pasteur, de beroemde Franse arts en natuurwetenschapper. “In naam van de wetenschap proclameer ik, dat Jezus Gods zoon is. Mijn wetenschappelijk denken, dat grote waarde hecht tussen oorzaak en gevolg, verplicht mij gewoon om dat te erkennen.”

Aan deze getuigenissen zijn er nog vele toe te voegen van bekende en onbekende mensen in de geschiedenis. Mensen die graag bereid zijn te vertellen wat de Heer Jezus in hun leven gedaan heeft. Wonderen van genezing van lichaam en geest, te veel om op te noemen.

Wilt u ernaar luisteren?

Beste lezer, als u het getuigenis van de Bijbel over de Here Jezus erkent, als u ziet dat Hij uniek is, denkt u niet dat het dan ook verstandig zou zijn om een beslissing te nemen vóór een leven met Jezus? Als de Here Jezus is wat Hij zegt te zijn, dan is dat reden genoeg om beslist Christen te worden! Doe dat dan, als u dat nog niet gedaan hebt, door een bewuste beslissing te nemen en uw hele leven aan Hem over te geven en er een begin mee te maken om Hem te volgen.

Want als Jezus dat is wat Hij van zichzelf zegt, als Hij dat is wat de Bijbel over Hem zegt en wat mensen met Hem ervaren hebben, dan heeft iedereen Hem nodig om vergeving van zonden te ontvangen en toegang te verkrijgen tot het Koninkrijk van God. Met Hem winnen we alles, zonder Hem verliezen we alles en wel voor eeuwig.

Wij van Beth Shalom vinden het belangrijk om het evangelie door te geven. Te voldoen aan de opdracht, die de Here Jezus ons geeft in Matteüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

busWij hebben daarvoor een camper aangeschaft die we helemaal ingericht hebben voor dit doel. Wekelijks, en soms meerdere keren in de week, trekken wij er opuit om te voldoen aan bovenstaande opdracht. Plaatsen waar u ons kunt vinden zijn o.a. Waalwijk, Oss, ’s-Hertogenbosch, Sleeuwijk, Amsterdam en alle andere plaatsen waar onze aanwezigheid gewenst is.

Als u ons ziet staan, kom gerust een praatje maken, of een kopje koffie drinken (thee of soep is ook mogelijk). Wij willen graag uw vragen op geloofsgebied beantwoorden aan de hand van de Bijbel. Mocht u niet in het bezit van een Bijbel zijn, dan hebben wij de mogelijkheid om daarin te voorzien. Wij hebben Bijbels bij ons in vele talen. Ook ander Bijbels materiaal kunnen wij meestal leveren.

Wilt u een van onze evangelisten spreken, dan kunt u mij  Peter Dekker bellen. Neem gerust de vrijmoedigheid als u vragen met betrekking tot uw geloof heeft.

Een andere mogelijkheid is dat u onze samenkomsten of extra avonden bezoekt die wij organiseren (zie onze agenda). Ook kunt u zich laten registreren als “vriend van Beth Shalom”, zodat wij u d.m.v. een email op de hoogte kunnen houden.

Met enige regelmaat organiseren wij doopdiensten: De Bijbelse doop door onderdompeling. Gebaseerd op de teksten in Markus 16:16

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet geloofd, zal veroordeeld worden.

en Markus 14:9

Voorwaar, Ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden, over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft.

en Markus 1:15

en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Wilt u ons evangelisatiewerk ondersteunen, neemt u dan svp contact met ons op.

U kunt ook kijken onder "U zult mijn getuige zijn".