Introductie

Welkom op de website van de huisgemeente Beth-Shalom.

Wij zijn een Bijbelgetrouwe Messiaanse huisgemeente bestaande uit Joden en niet-Joden, die zowel het eerste (O.T.) als het tweede (N.T.) testament beschouwen als het geopenbaarde Woord van de God van Israël, de God van Abraham, Isaac, en Jacob, wiens persoonlijke naam is: “JHWH”; de Vader van Yehoshua (Jezus) door wiens naam wij behouden zijn.

Wekelijkse samenkomst: elke zaterdag om 10:00 uur.
Telefoon:  06-22046823

Shalom - - Shalom - -  Shalom - - Shalom

 

Houdt u de website goed in de gaten voor de  (voorlopige) lokatie van samenkomst.  Deze wijzigt vanaf 1 februari 2018, wegens verhuizing. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk wanneer er meer bekend is over de nieuwe plaats van samenkomst.

 

Shalom Aleichem (in vioolversie)

Waarom een Huisgemeente?

Wij willen graag een “organisme” zijn i.p.v. een organisatie; met name de onderlinge broederlijke band en de echtheid van relaties komen goed tot hun recht in huisgemeentes. Ook diepgaande Bijbelstudies geven een verrijking aan het persoonlijke geloofsleven.

Waarom Israël?

Joodse wortels

  1. Israël is Gods volk
  2. Israël is Gods oogappel
  3. Israël is onze oudere broeder.

De verbonden van JHWH zijn gesloten met het volk Israël! Wij, als gemeente van Yeshua, mogen daar bijhoren.
Niet wij dragen de wortel maar de wortel draagt U (Rom.). De gemeente heeft de opdracht om te bidden voor de vrede van Jeruzalem ( psalm 122 ); Zijn volk te troosten en Israël te zegenen.

PrayForJerusalem
Wij ondersteunen organisaties die terugkeer (alyah) van Joden uit de diaspora naar Israël mogelijk maken, het land dat Jahweh hen beloofd heeft: het beloofde land. Tevens ondersteunen wij (Joods)-Messiaanse gemeenschappen in Israël. Ook Palestijnse christenen in Judea, Samaria en Gaza vergeten wij niet.

Wij koesteren, vanuit de volle vrijheid van de Heilige Geest, de sabbat en de Bijbelse feesten (Moadiem). “De feestdagen van JHWH, waarop gij een godsdienstige bijeenkomst moet houden, zijn Mijn feesten die gij op hun vastgestelde tijden moet vieren” (Lev.23). Ook in de toekomst worden de feesten weer volop gevierd. Tevens onderschrijven wij het Noachitisch-verbond. Wij vormen een onderdeel van de mondiale Messiaanse beweging in al zijn veelkleurigheid en verscheidenheid.

Wij zijn ons, als gelovigen uit de heidenen (gojiem), er diep van bewust, als wilde takken geënt te zijn tussen de natuurlijke takken van de edele olijfboom (Israël), met als wortel de God van Abraham, Isaac en Jacob.

Deze verbondenheid willen wij te allen tijde laten blijken. Jodendom en christendom horen bij elkaar. De gemeente van de Messias is geboren uit het Jodendom.

Bijbels-Profetisch Woord (Maranatha)

De Bijbel bestaat voor bijna 1/3 deel uit profetieën. Een deel van de profetieën ten aanzien van het wereldgebeuren zijn al vervuld; een deel moet nog vervuld worden. Wij onderzoeken dan ook deze Messiaanse profetieën nauwkeurig met het hedendaagse gebeuren, m.a.w.: wij letten op de tekenen der tijden en komen tot de conclusie dat we in de eindtijd leven en dat Messias-Yeshua spoedig zal wederkomen op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem.

Voordat de Messias zal terugkomen, zal de gemeente worden opgenomen op de wolken en zo altijd bij de Here wezen.

Waterdoop en Geestesdoop

Wij onderscheiden de Bijbelse doop voor volwassenen door middel van onderdompeling in water. “Wie gelooft en zich laat dopen etc.”. (Marcus 16:16) Voorafgaand aan de waterdoop zal een waarachtige bekering moeten plaatsvinden middels het uitspreken van het zondaarsgebed. Dit leidt tot verbrokenheid en wedergeboorte. Wij strekken ons er naar uit dat iedere gelovige wordt vervuld met de Heilige Geest. Wij zijn immers een tempel van de Heilige Geest en willen een heilig en rein leven leiden. Dit alles uit genade. Als gevolg hiervan zullen de vrucht en de gaven van de Heilige Geest zichtbaar worden. Yeshua is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Johannes 14:6.

Evangelisatie en Pastoraat

Dit alles bewerkt bij ons een grote Evangelisatie ijver, want het Koninkrijk van God is nabij en de Heer wil dat niemand verloren gaat. Binnen Beth-Shalom bestaat zowel een evangelisatie- als een pastoraal team. Ook is Beth-Shalom vertegenwoordigd in de werkgroep “Christenen voor Israël” (afd. Heusden en Altena).

Informatie en activiteiten


Naast de Bijbel vergaren wij veel informatie rechtstreeks uit Israël, uit doelgerichte tijdschriften en kranten, internet en goede boeken.

Kontakt adressen:

A. van Dam
P. Dekker


Shalom Aleichem!

sjofar