GELEZEN IN:


De rest van de wereld tegen Israel

Een artikel van Likoed Nederland van 4 februari 2016De Nederlandse regering vindt dat organisaties die terroristische aanslagen op Nederlanders vereren, toch in aanmerking blijven komen voor Nederlandse overheidssubsidi
e
Likoedbericht van 3 mei 2016

 Dit blijkt uit de antwoorden van de ministers van Buitenlandse Zaken Koenders en van Ontwikkelingssamenwerking Ploumen (beide PvdA) op Kamervragen van VNL-Kamerlid Joram van Klaveren.

 De Kamervragen die Van Klaveren stelde, betroffen Nederlandse overheidssubsidie die gegeven werd aan de Palestijnse vrouwenorganisatie RWDS, die op 8 maart een eerbetoon organiseerde voor de Palestijnse terrorist Baha Alyan.

Alyan pleegde in oktober 2015 een aanslag in Jeruzalem waarbij drie Israëlische Joden werden vermoord en de Nederlands-christelijke Marike Veldman zwaar werd verwond. De islam was de drijfveer, want tijdens de aanslag werd ‘Allah Akbar’ geschreeuwd.

 De Nederlandse regering erkent dat deze RWDS nog in 2015 Nederlandse overheidssubsidie ontving, die Oxfam-Novib namens Nederland mocht toekennen.Interview met Dov een 25 jarige reservist voor de IDF  

(Israël Defense Forces)

 In de afgelopen tijd heeft hij al drie maten verloren in de laatste oorlog in Gaza. Over twee kan hij niet praten, omdat hun sterven te erg was en nog te vers in het geheugen ligt.

We vragen ook wel veel aan hem, maar doen dat met een zekere terughoudendheid, want hij heeft met eigen ogen de gruwelen gezien, gepleegd door de Hamas. Dov heeft ondanks zijn traumatische ervaringen een krachtige uitstraling. Hij geeft aan de kant een nuchtere uitleg, maar deelt ook vanuit zijn hart over de dilemma's waar hij als soldaat mee te maken heeft en waar nauwelijks mee om te gaan is. De normen en waarden van het IDF-leger zijn de hoogste van de wereld, al wil die wereld dat zelden geloven. Maar zij moeten het opnemen tegen schurken en moordenaars die de dood liefhebben en zelfs hun vrouwen en kinderen niet sparen, maar opofferen voor het grote doel: Volledige uitroeiing van het Joodse volk!

Dov en zijn team, zijn 25 man sterk, hebben de opdracht specifieke huizen in Gaza te doorzoeken op terroristen, wapens en verborgen tunnels. Levensgevaarlijk werk vanwege de sluipschutters, boobytraps en andere valkuilen.

Hier een van zijn verhalen:

“We naderen het huis van verschillende kanten. Met onze wapens op scherp gaan we zeer omzichtig te werk, want de vijand is duidelijk aanwezig en wacht op ons. Vanuit een bovenverdieping van het huis beginnen de machinegeweren te vuren, maar we hebben geleerd hoe we de schutters moeten uitschakelen. En midden in dat vuurgevecht gaat de voordeur open en komt een groep van 14 tieners naar buiten. Ongewapende jongens van zo'n 14 jaar oud, met angst op het gezicht. Tussen hen in komen 3 terroristen mee die over de hoofden van de van deze kinderen het vuur op ons openen. Direct geeft onze officier het bevel “Staakt het vuren!” We duiken naar de grond en verbergen ons! Ons is ten strengste verboden om op vrouwen, kinderen en ongewapende mensen te schieten. Bij de Israëlische wet is dat vastgelegd en als een soldaat of een team hiermee de fout ingaat dan wordt dat direct en uiterst streng gestraft. Je kan dus niets anders doen dan je terugtrekken.”

In een van de andere huizen vinden ze een drie jarig Palestijns meisje met een bomgordel om! Hier is maar één woord voor satanisch!!

voor u gelezen in Tijdstip 5e jaargang nr. 1

 

Voor u gelezen en gehoord:

In Lucas 16 (grondvertaling van de nederlandse bijbel, genomen van god rules.net) staat het volgende:

"En Hij zeide ook tot Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had; en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem, en zeide tot hem: Hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult geen rentmeester meer kunnen zijn. En de rentmeester zeide bij zichzelven: Wat zal ik doen, dewijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet; te bedelen schaam ik mij. Ik weet, wat ik doen zal, opdat, wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen.

En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heeren, en zeide tot den eersten: Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide: Honderd vaten olie. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en nederzittende, schrijf haastelijk vijftig. Daarna zeide hij tot een anderen: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: Honderd mudden tarwe. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en schrijftachtig.

En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, in hun geslacht. En Ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer het u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten, en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gijkunt God niet dienen en den Mammon.

En al deze dingen hoorden ook de Farizeen, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem. En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.

En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren; En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijdsmarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdts marten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daarzijn, van daar tot ons overkomen.

En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem (de arme man) zendt tot mijns vaders huis; Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen."

Deze (engelstalige) link bevat het verhaal van een Joodse man die terugkeerde (nadat hij een aantal minuten overleden was in een taxi, onderweg naar het ziekenhuis). Hij ging verder dan onze fysieke wereld. Zijn (chassidisch) verhaal is een waarschuwend (bijna-)dood-ervaring, wat past bij het verhaal van de arme Lazarus en de rijke koopman en wat ook past in onze tijd, waarin we zoveel aan ons hoofd hebben dat we ons veel bewuster moeten zijn van de aanwezigheid van G-D.  De waarheid is dat G-D geëerd wil zijn door ons dagelijks leven heen en dat vraagt regelmatige bezinning en een bewust terugkeer naar Bijbelse principes in het eigen leven. Dan blijken de kleine en grotere  dingen die je kunt doen voor een ander en datgene wat je doet voor de Allerhoogste Zelf, (zonder dat iemand daar getuige van is en uit persoonlijke overtuiging)  als een 'mitswe'  te werken - tot eer van de HEER van dit leven. Ze blijken belangrijk te zijn voor wie je bent als de tijd komt dat je deze aarde verlaat.  Geloof zonder werken (geestelijke en praktische werken, beiden)  is een dood geloof. Inderdaad, dat is helemaal waar, maar je identiteit (hier en nu), dat wat je geworden bent - als persoon -  door eigen keuzes, neem je mee na dit aardse leven. Al het andere laat je achter.

Denkt u alstublieft niet bij het kijken van deze link: 'Dit is mij te Joods of te wettisch.'  maar kijkt u door de woorden van deze man heen en leg het als een maatstaf naast uw eigen leven. We kunnen er allemaal van leren. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd die 'met zonde besmeurd' heet.  Het begrip zonde is het 'missen van het doel waarvoor je ter wereld kwam'.  Daarom was het nodig dat er een reddingsplan kwam om ons de mogelijkheid te geven het anders te doen. Aan ons is het om dat reddingsplan (door Yeshua en wat Hij leerde) aan te nemen of niet. Yeshua was een Jood onder Zijn Eigen volk en liet weten Wie Hij was door wat Hij deed en zei. Echter Zijn achtergrond verloochende Hij niet. In Johannes 10:32 zegt Yeshua: "Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen?" 

Leest u Mattheus 5 eens door, dit is verhelderend.